www.kvant.sk

Pluginy pre Impor

Database,Databaseserver, Form

Database, Databaseserver, Form Plugin Database je určený pre tvorbu databázy a archivovanie informácií. Databáza umožňuje vytvárať jednotlivé stránky s množstvom polí pre poznámky a k nim patriace obrázky. Podporuje vyhľadávanie podľa kľúčových slov, či reťazcov. Možnosť archivácie na najrôznejšie archivačné médiá.

Plugin DatabaseServer slúži na spojenie datábaz pomocou počítačovej siete. Vytvára veľkú centrálnu databázu prístupnú užívateľom z celého sveta. Rozšírený systém vstupných hesiel a definovanie prístupových práv spoľahlivo ochraňuje dáta pred zneužitím. Začlenenie viacstupňového vyhľadávania v centrálnej databáze zaručuje rýchle vyhľadanie požadovaného záznamu.

Plugin Form je ďalšou nadstavbou databázy, určený na jednoduchú a rýchlu výrobu formulárov. Softvér vyplní formulár textami a obrázkami zo zvolenej stránky v databáze, čím sa ušetrí čas pri vypĺňaní formulárov. Formuláre sú plne editovateľné s možnosťou využitia viacerých typov formulárov pre tlačový výstup.
Na stiahnutie: manuál (pdf - 584kB)

ObjectCompare, Scale

ObjectCompare, Scale Plugin ObjectCompare je určený na komparáciu (porovnávanie) dvoch objektov. Systém rôznych metód komparácie umožňuje nájsť najvhodnejší spôsob ako porovnať jednotlivé detaily (napr. transparentná komparácia, komparácia so živým módom atď.). Taktiež program umožňuje pohyb, 2D aj 3D rotáciu obidvoch objektov pre premiestnenie či natočenie objektov a zosúladenie prekrytia objektov.

Plugin Scale importuje reálne mierky do objektov. S mierkami je možné manipulovať (meniť tvar, písmo, druh, veľkosť ...), mierky je možné uložiť a kedykoľvek obnoviť.
Na stiahnutie: manuál (pdf - 121kB)

Spectral Analyse

Spectral Analyse Plugin SpectralAnalyse slúži na plošnú a pomerovú analýzu vzoriek. Použitie selekčných filtrov, makier (program si sám pamätá používané parametre a postupnosť vykonaných príkazov), grafického znázornenia (export grafov do Excelu) uľahčuje a urýchľuje prácu. Možnosť automatického priemerovania výsledkov a prezeranie starších záznamov udržuje prehľad o nameraných vzorkách. Program podporuje aj manuálnu analýzu plôch a jemné selekčné prahovanie. Podporená je aj viacfarebná selekcia, ak nestačí zistiť plochu iba jedného typu. V systéme sa nachádza aj podpora pomerových grafov a funkcií.
Na stiahnutie: manuál (pdf - 628kB)

Object Measuring

Object Measuring Plugin ObjectMeasuring obsahuje funkcie merania, ktoré nie sú obsiahnuté v základnom jadre systému Impor. Súčasťou je podpora merania úsečiek, vzdialenosti bodu od priamky, meranie polomeru kružnice, uhlov (pomocou troch alebo štyroch bodov), vzdialenosti dvoch rovnobežiek, percentuálny pomer veľkostí dvoch úsečiek, dĺžka krivky. Program automaticky exportuje výsledky merania na fóliu obrázku a do pamäte počítača, odkiaľ je pripravená na exportovanie do iného programu napr. do Excelu. Namerané hodnoty je možné ľubovoľne posúvať, meniť veľkosť a font , hrúbku čiar, atď.
Na stiahnutie: manuál (pdf - 798kB)

Object Counting

Object Counting Plugin ObjectCounting má schopnosť automaticky aj manuálne rátať počty objektov v obrázku. Program automaticky zobrazí počet objektov na fóliu, ktorú je možné vytlačiť, vymazať atď. Softvér umožňuje definovať minimálnu veľkosť objektov, čím sa eliminuje šum, ktorý by mohol byť považovaný za objekty. Program podporuje citlivé prahovanie pri automatickej selekcii objektov, do programu je začlenená aj manuálna selekcia, ktorá pomáha pri zložitejšej analýze. Taktiež je možné použiť rôzne selekčné filtre, ktoré urýchlia a automatizujú analýzu.
Na stiahnutie: manuál (pdf - 121kB)

Color Settings

Color Settings Plugin ColorSettings má schopnosť zvýrazňovať detaily vzoriek s obmedzenou paletou napr. rontgenové snímky, atď. Aplikuje 32 bitovú paletu na vzorku a s množstvom nastavovacích prvkov zvýrazňuje detaily, ktoré nie sú bez týchto úprav badateľné. Druhá časť programu obsahuje funkciu na vyhodnocovanie intenzity objektov (denzitometria). Program ponúka rôzne metódy vyhodnocovania a všetky výsledky sú neskôr exportované do prehľadnej tabuľky, ktorú je možné následne spracovať a vytlačiť.
Na stiahnutie: manuál (pdf - 182kB)

Auto Focus

Auto Focus Plugin AutoFocus alebo ImRes spája jednotlivo nasnímané ostré oblasti obrázkov. Znamená to, že vzorky s hlbším reliéfom, ktoré sú v mikroskope neostré (je zaostený iba na jednu rovinu) program spojí a vytvorí jednu celoplošne ostrú vzorku. Na výber je viacero možností ako grafické filtre, priemerovanie, stupeň skreslenia, ktoré ešte zlepšujú detailnosť nasnímanej vzorky.
Na stiahnutie: manuál (pdf - 206kB)

Camera Controller

Camera Controller Plugin CameraController slúži na pripojenie fotoaparátov značky Olympus rady Camedia. Tento plugin je súčasťou dodávky IMPOR Basic aj IMPOR Profesional. Na jeho používanie je nutné mať nainštalovaný OlympCAController.

Fourier Analyse

Fourier Analyse Funkcie Fourierovej transformácie sa používajú najmä v oblastiach, kde obrazové dáta reprezentujú dvojrozmerný signál. Transformácia dát do frekvenčnej oblasti otvára nové zaujímavé možnosti. Plugin Fourier Analyse umožňuje transformáciu do Fourierovej reprezentácie použitím Fast Fourier Transform algoritmu a taktiež podporuje jednoduchý Lowpass a Highpass filter pred inverznou transformáciou.
Na stiahnutie: manuál (pdf - 135kB)

Distance

Distance Plugin Distance slúži na meranie vzdialeností medzi význačnými oblastami v obrázku. Program dokáže nájsť oblasti v horizontálnom smere, ktoré sa vynímajú v obrázku a dokáže merať vzdialenosti medzi nimi. Výsledné vzdialenosti a znázornenie stredných hodnôt v podobe zvislých čiar je exportované na fóliu.
Na stiahnutie: manuál (pdf - 478kB)

Object Counting Analyse

Object Counting Analyse Plugin ObjectCountingAnalyse je určený na identifikáciu farebne odlíšených častíc v obraze, ich zatriedenie do skupín podľa veľkosti. Ďalej umožňuje štatistické vyhodnotenie počtu častíc jednotlivých skupín.
Na stiahnutie: manuál (pdf - 518kB)