www.kvant.sk

MicroFocusScan

Program MicroFocuScan (MFS) slúži na rekonštrukciu trojrozmerného modelu povrchu telies snímaných pomocou mikroskopu. Dokáže vytvoriť model povrchu spolu s farebnou textúrou povrchu. Namerané dáta môžu byť zobrazené v 3D priestore a ďalej spracované.

Základný princíp merania

Princíp systému MicroFocuScan je založený na rozpoznávaní hĺbky predmetu. Využíva sa séria obrázkov snímaných optickým systémom s malou hĺbkou ostrosti. Z obrázkov snímaných v rôznej vzdialenosti sa vypočíta výšková mapa telesa, a tiež textúra snímaného objektu. Na snímanie sa používa buď upravený motorizovaný mikroskop alebo špeciálne pripravená optická sústava s lineárnym posunom. Systém používa digitálnu kameru s vysokým rozlíšením, ktorá je pripojená k PC.

Režimy zobrazovania

Systém MFS podporuje niekoľko režimov zobrazovania nasnímaných dát:

- Textúra zobrazí zrekonštruovanú ostrú textúru celého zosnímaného

povrchu telesa

- Drôtený model zobrazí priehľadný model telesa

- 3D model zobrazí súvislý osvetlený model telesa a podľa nastavení aplikuje na model aj vyhodnotenú textúru. 3D model je možné otáčať a zväčšovať.

Aplikácie a použitie

Vypočítaný trojrozmerný model telies je použiteľný na mnohé aplikácie.

- Rekonštrukcia textúry apovrchu v niektorých aplikáciách mikroskopie je nutné získať farebnú alebo čiernobielu textúru výškovo členitého povrchu telesa.

- Meranie úbytku materiálu umožňuje kontrolu opotrebovania nástrojov, napríklad hobľovacích nožov, fréz, vrtákov.

- Meranie rozmerov - samotný model je možné priamo merať a vyhodnocovať dĺžkové alebo hĺbkové parametre.

- Špeciálne meranie - príkladom môže byť meranie parametrov prievlakov na formovanie drôtu, ktoré sa nedajú merať inou konvenčnou metódou. Za pomoci nadstavbovej knižnice k systému MFS je možné vyhodnotiť aj také parametre, ktoré nie sú priamo viditeľné na jednom samostatnom modeli telesa.